Ethische code en privacy

 

DOELSTELLING:

Vleugels &Zo hanteert de volgende gedrags- c.q. ethische code bij het aangaan van een coachings- en/of therapeutisch proces, waarin zij de volgende punten wil waarborgen:

  • wederzijds respect voor zowel cliënt  als begeleider
  • Toewijding en deskundigheid van begeleider en cliënt
  • Professionele deskundigheid van de begeleider
  • Vertrouwelijkheid van alle (verstrekte) informatie

 

UITGANGSPUNTEN:

Uw begeleider begeleidt haar cliënt vanuit de volgende grondbeginselen en mensvisie:

  • Autonomie; ieder mens heeft het vermogen haar/zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. 
  • Heelheid; ieder mens heeft kwaliteiten en hulpbronnen die helpen bij de ontwikkeling en aanvaring van wat (nog) niet heel is.
  • Identiteit; ieder mens heeft de mogelijkheid om zichzelf beter te leren kennen door het bewustzijn te vergroten
  • Integratie; ieder mens is in staat haar/zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven   van alledag
  • Zingeving; ieder mens heeft de gelegenheid om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

 

 BEGELEIDINGSRELATIE:

Ontwikkeling vormt de basis voor persoonlijk welbevinden en succes. Leren en ontwikkelen gebeurt door het verruimen van kennis en inzichten, het verwerven en gericht toepassen van vaardigheden en het vergroten van zelfbewustzijn. 

Dit laatste vormt een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van een professionele grondhouding (uw begeleider). 

 

Begeleiding vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en toewijding. De cliënt onderzoekt samen met de begeleider zelf gestelde doelen en ambities of vraagstukken waarmee hij/zij zichzelf  geconfronteerd ziet. De begeleider stimuleert de cliënt te reflecteren en te sturen op gedrag en de effecten daarvan. De cliënt staat open om  de eigen talenten en competenties optimaal te benutten en vaardigheden en bewustzijn te vergroten, met als doel een gezond evenwicht te vinden tussen werk, privéomstandigheden en persoonlijke ontplooiing. 

 

Uw begeleider zal zijn kennis en vaardigheden deskundig en bewust gebruiken ten bate van het welzijn van haar cliënt.

 

De cliënt heeft ten allen tijde de regie over zijn of haar eigen proces, wat de begeleider respecteert en daarnaar handelt. Dat betekent o.a. dat afspraken altijd worden gemaakt op initiatief van en/of naar de wens van de cliënt. De cliënt is en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het proces, de begeleider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadelig effect van het begeleidingstraject. Het is wenselijk om eventuele negatieve gevolgen ter sprake te brengen waarbij samen kan worden gezocht naar hoe de cliënt geholpen kan worden. 

 

Als blijkt dat de expertise van uw begeleider naar haar mening niet toereikend is  zal zij dit uitleggen en een voorstel doen voor doorverwijzing of alternatieven. 

 

Uw begeleider zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen d.m.v. o.a. na- en bijscholing, intervisie, supervisie, leertherapie. 

 

PRIVACY:

Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden. Uw begeleider houdt zich aan haar (beroeps)geheimhoudingsplicht. 

 

Tijdens een sessie maakt uw begeleider aantekeningen, na een sessie wordt hiervan een kort verslag gemaakt ter bevordering van het proces bij de cliënt. 

Hierin worden alleen en niet anders dan relevante informatie opgenomen die nodig  zijn, zoals NAW gegevens, medische gegevens en besproken thema’s die gerelateerd zijn aan het proces van begeleiding op basis van de hulpvraag van de cliënt.

 

 

Uw gegevens worden slechts op uw uitdrukkelijk verzoek gedeeld met derden als dit uw welzijn ten goede komt  en cliënt en begeleider dit samen zijn overeengekomen. 

 

Om de kwaliteit van Vleugels &Zo te kunnen blijven waarborgen is het gebruikelijk en nodig om een casus in te brengen tijdens intervisie met collega’s of supervisie/leertherapie zodat uw begeleider kan blijven reflecteren op het eigen handelen.  Hierbij worden echter nooit persoonlijke gegevens gedeeld.